Zgoda Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Nasza wypożyczalnia jako jedna z nielicznych posiada zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na pływanie po obszarach Natura 2000.

Taki obszar znajduje się na rzece Wkra między miejscowościami Kosewka i Szczypiorno.

Regulamin poruszania się po obszarze Natura 2000

1. Obszar Natura 2000 jest unikatowy pod względem przyrodniczym kulturowym i w całości podlega ochronie. Udostępniony jest dla celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, kulturowych, edukacyjnych i naukowych pod warunkiem, że działalność ta nie wpłynie niekorzystnie na przyrodę.
Przebywający na terenie obszaru zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Zwiedzanie może odbywać się wyłącznie płynąc kajakiem. Zatrzymywanie się i odpoczynek powinny odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Na terenie parku zabrania się:

 • chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
 • polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
 • pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
 • użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
 • pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów;
 • niszczenia gleby;
 • palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych;
 • zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części;
 • połowu ryb i innych organizmów wodnych;
 • zakłócania ciszy;
 • biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych;
 • pozostawiania śmieci.

 

Zgoda na pływanie po obszarze Natura 2000